Элсэлтийн Ерөнхий Шалгалтын ТЕСТ - Англи хэл

Англи хэлний ЭЕШ-нд ирсэн 2006-2017 онуудын сэдвүүд тайлбар, шинэ үгтэйгээ хамт, мөн анхан шатны 25, дундын өмнөх шатны 20, дунд шатны 15 тестийг хариутай нь багтаасан. Энэхүү гарын авлага нь англи хэлний хичээлээр ЭЕШ-нд бэлтгэж байгаа 12-р ангийн сурагчид болон ерөнхий түвшингээ сайжруулахыг хүсээд, англи хэлийг судалж буй бүх насны хүмүүст зориулсан болно. Энэхүү номыг 2005 оноос эхлэн 14 жилийн турш тасралтгүй англи хэлээр ЭЕШ өгч буй хүүхдүүдийг бэлдсэн туршлагад тулгуурлан нийтэллээ.